O mnie

Pracownik naukowo‐dydaktyczny na Uniwersytecie Warszawskim

Ekspert w Instytucie Badań Edukacyjnych

Zainteresowania

Jestem filo­zo­fem i języ­ko­znaw­cą. Moje zain­te­re­so­wa­nia nauko­we kon­cen­tru­ją się przede wszyst­kim wokół sze­ro­ko rozu­mia­nej logi­ki i języ­ka w dzia­ła­niu.

Staram się popu­la­ry­zo­wać wie­dzę z zakre­su logi­ki i filo­zo­fii. Prowadzę stro­nę www.criticalthinking.pl, na któ­rej pod­cho­dzę do róż­nych aspek­tów sztu­ki argu­men­ta­cji, komu­ni­ka­cji i popraw­ne­go myśle­nia w spo­sób swo­bod­niej­szy niż pod­czas zajęć aka­de­mic­kich (choć stro­na sta­no­wi czę­sto ich uzu­peł­nie­nie). Angażuję się w pro­wa­dze­nie zajęć poza­lek­cyj­nych, warsz­ta­tów dla mło­dzie­ży oraz wykła­dów dla nauczy­cie­li.

 • Myślenie kry­tycz­ne i logi­ka prag­ma­tycz­na
 • Teoria argu­men­ta­cji
 • Językoznawstwo prag­ma­tycz­ne
 • NLP (prze­twa­rza­nie języ­ka natu­ral­ne­go)
 • Metodologia filo­zo­fii
 • Semiotyka logicz­na
 • Szkoła Lwowsko‐Warszawska

Wykształcenie

 • dr 2016

  Doktor nauk huma­ni­stycz­nych w zakre­sie filo­zo­fii (dyplom z wyróż­nie­niem)

  Instytut Filozofii UW

 • mgr 2011

  Magister polo­ni­sty­ki (dyplom z wyróż­nie­niem)

  Wydział Polonistyki UW

 • mgr 2009

  Magister filo­zo­fii (dyplom z wyróż­nie­niem)

  Instytut Filozofii UW

Pełnione funkcje

 • Obecnie2019

  Adiunkt naukowo‐dydaktyczny

  Instytut Języka Polskiego UW

 • Obecnie2019

  Ekspert

  Instytut Badań Edukacyjnych

 • Obecnie2016

  Członek Rady Nadzorczej

  Fundacja Języka Polskiego

 • Obecnie2008

  Członek redakcji

  Edukacja Filozoficzna

 • 20192016

  Członek

  Komitet Nauk Filozoficznych PAN

 • 20192016

  Członek redakcji

  Studia Semiotyczne

 • 20182016

  Adiunkt naukowy

  Instytut Filozofii UW

 • 20182017

  Redaktor naczelny

  Edukacja Filozoficzna

 • 20182016

  Członek

  Zespół Etyki Słowa RJP PAN

 • 20132008

  Członek

  Warszawskie Koło Norwidologiczne

 • 20122009

  Protokolant

  Rada Naukowa Instytutu Filozofii UW