Popularyzacja nauki

Warsztaty „Filozofia w cza­sach popkul­tu­ry”, w ramach IV edy­cji kon­fe­ren­cji „Jak uczyć filo­zo­fii i ety­ki w szko­le?” pod hasłem: „Edukacja filo­zo­ficz­na – pomię­dzy poszu­ki­wa­niem sen­su życia a nauką kry­tycz­ne­go myśle­nia”, 7 mar­ca 2020, Gdańsk.

Referat „Podobieństwo tek­stów – jak mie­rzyć je z wyko­rzy­sta­niem kom­pu­te­ra? Na przy­kła­dzie kwa­li­fi­ka­cji z Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji” dla Międzywydziałowego Koła Językoznawstwa Synchronicznego, 13 grud­nia 2019, Warszawa.

Warsztaty „Współczesne dzie­dzic­two oświe­ce­nia”, w ramach XXI Dni Literatury – „Sapere aude!”, 6 grud­nia 2018, Warszawa, XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej.

Warsztaty „Sztuka dys­ku­to­wa­nia”, w ramach XXII Festiwalu Nauki, 25 wrze­śnia 2018, Warszawa, wraz z prof. Anną Brożek, dr. Stepanem Ivanykiem, mgr Alicją Chybińską i mgr. Dominikiem Traczykowskim.

Wyjazdowe warsz­ta­ty dla uczniów XIV LO im. Stanisława Staszica, w ramach pro­jek­tu „Filozofia na co dzień” finan­so­wa­ne­go przez NCBiR, kier. pro­jek­tu: Marcin Trepczyński, 6–7 kwiet­nia 2018, Perzanowo, wraz z dr. Marcinem Trepczyńskim.

Warsztaty „Jak uni­kać błę­dów logicz­nych? (Z meto­do­lo­gii Szkoły Lwowsko Warszawskiej)”, w ramach XXX‐tych Odczytów Poświęconych Pamięci Twórcy Szkoły Lwowsko‐Warszawskiej Kazimierza Twardowskiego,  12 lute­go 2018, Lwów, wraz z dr. Stepanem Ivanykiem, mgr Alicją Chybińską i mgr. Dominikiem Traczykowskim. Opiekun mery­to­rycz­ny: prof. dr hab. Anna Brożek.

Warsztaty „Jak uni­kać błę­dów logicz­nych”, w ramach XXI Festiwalu Nauki, 25 wrze­śnia 2017, Warszawa, wraz z prof. Anną Brożek, dr. Stepanem Ivanykiem, mgr Alicją Chybińską i mgr. Dominikiem Traczykowskim.

Zajęcia z logi­ki w XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, w ramach pro­jek­tu „Filozofia na co dzień” finan­so­wa­ne­go przez NCBiR, luty – czer­wiec 2017.

Warsztaty pt. „Czego może­my nauczyć się od Sherlocka Holmesa i dr. House’a?”, 23 wrze­śnia 2016, Gimnazjum w Purdzie koło Olsztyna, w ramach pro­jek­tu „Latająca Szkoła Filozofuj!”.

Gość spe­cjal­ny 1. Letniej Szkoły „Filozofuj!” (pod hasłem: „Krytyczne i logicz­ne myśle­nie”), 14–22 sierp­nia 2016, Murzasichle.

Zajęcia z logi­ki w ramach Szkoły Otwartej przy Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Reytana w Warszawie (cykl „Lekcje myśle­nia”) w wymia­rze jed­nej godzi­ny tygo­dnio­wo, paź­dzier­nik 2014 – czer­wiec 2016.

Warsztaty pt. „Sztuka deduk­cji: Sherlock Holmes i Dr House” dla kan­dy­da­tów na stu­dia w Instytucie Filozofii UW, 6 kwiet­nia 2013.

Warsztaty pt. „Sherlock Holmes – logi­ka zga­dy­wa­nia”, Gimnazjum Społeczne MTE w Milanówku, 15 lute­go 2013.

Warsztaty pt. „Jak on to robi? – o logi­ce dra House’a”, w LO im. M. Skłodowskiej‐Curie w Rawie Mazowieckiej, 20 mar­ca 2012.

Warsztaty pt. „Racjonalizm”, w ramach pro­jek­tu Akademiasz, 22 paź­dzier­ni­ka 2011, Warszawa, wraz z mgr Agatą Łukomską.

Warsztat filo­zo­ficz­ny dla uczniów Gimnazjum im. Tadeusza Reytana w Warszawie (inter­pre­ta­cja tek­stów Platona i Kołakowskiego), 19 mar­ca 2011, wraz z mgr. Jarosławem Szulskim.

Prowadzenie kół­ka logiczno‐filozoficznego w Liceum im. Tadeusza Reytana w Warszawie, paź­dzier­nik 2010 – czer­wiec 2011 w wymia­rze jed­nej godzi­ny tygo­dnio­wo.

Współorganizacja Labiryntu Filozoficznego w XIV LO im. Stanisława Staszica, w ramach XIV Festiwalu Nauki, 25 wrze­śnia 2010, Warszawa.

Warsztaty pt. „Determinizm i wol­na wola”, w ramach pro­jek­tu Akademiasz, 9 paź­dzier­ni­ka 2010, wraz z mgr Agatą Łukomską.

Warsztaty pt. „Jakie tak i dla­cze­go nie?”, w ramach pro­jek­tu Akademia SZ, 24 paź­dzier­ni­ka 2009, wraz z mgr Agatą Łukomską.

 

Juror w kon­kur­sie Bliżej Norwida 2015: XVIII Ogólnopolski Konkurs Śpiewania Poezji Cypriana Norwida, w XXIV LO im. Cypriana Norwida w Warszawie.

Juror w kon­kur­sach poetyc­kich z cyklu Cyprian Norwid Poeta Naszej Ziemi, w latach: 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, orga­ni­zo­wa­nych przez GCK Dąbrówka.

Juror w Dyktandzie nad Dolinką, Służewski Dom Kultury, Warszawa, 3 mar­ca 2018, 2 mar­ca 2019 (w ramach Fundacji Języka Polskiego).