Popularyzacja nauki

Udział w deba­cie „Komunikacja w dobie szu­mu infor­ma­cyj­ne­go” w ramach kon­fe­ren­cji Efektywna, efek­tow­na, etycz­na komu­ni­ka­cja. Język w prze­strze­niach, 18 maja 2024, Warszawa.

Warsztaty „Twarde jery i kor­pu­sy, czy­li wpro­wa­dze­nie do języ­ko­znaw­stwa kor­pu­so­we­go z wyko­rzy­sta­niem tek­stów daw­nych” dla Diachronicznego Koła Naukowego „Twarde Jery”, 26 kwiet­nia 2024, Warszawa.

Członek pane­lu sędziow­skie­go poka­zo­wej deba­ty oks­fordz­kiej w ramach Kongresu Retorycznego „Retoryka – Edukacja – Innowacja”, 18 kwiet­nia 2024, Warszawa (teza: Upowszechnienie się narzę­dzi opar­tych na gene­ra­tyw­nej sztucz­nej inte­li­gen­cji, takich jak ChatGPT, przy­no­si uczniom wię­cej szkód niż korzy­ści).

Wykład „ChatGPT, gene­ra­tyw­na sztucz­na inte­li­gen­cja i edu­ka­cja – nowe moż­li­wo­ści, nowe wyzwa­nia” dla uczest­ni­ków deba­ty poka­zo­wej w ramach Kongresu Retorycznego „Retoryka – Edukacja – Innowacja”, 10 kwiet­nia 2024, Warszawa.

Warsztaty „Wprowadzenie do pro­ste­go języ­ka i narzę­dzi pro­sto­ję­zycz­nych” dla Koła Prostej Polszczyzny, 22 listo­pa­da 2023, Warszawa.

Udział w deba­cie „Przypadek i koniecz­ność” w ramach pierw­sze­go spo­tka­nia Klubu „Filozofuj!” dla mło­dzie­ży w Lublinie i obcho­dów Światowego Dnia Filozofii, Centrum Kultury w Lublinie, 16 listo­pa­da 2023, Lublin (wraz z mgr Dorotą Monkiewicz i prof. Jackiem Wojtysiakiem).

Udział w deba­cie „Jak stać się spe­cja­li­stą od pro­ste­go języ­ka i wejść na pro­sto­ję­zycz­ny rynek pra­cy” w ramach Kongresu Efektywnej Komunikacji, 26 paź­dzier­ni­ka 2023, Warszawa.

Udział w deba­cie „Generatywne mode­le dla języ­ka pol­skie­go: wyzwa­nia prak­tycz­ne i etycz­ne” w ramach kon­fe­ren­cji Dziesięć lat otwar­tej infra­struk­tu­ry nauko­wej CLARIN w Polsce, 25 wrze­śnia 2023, Wrocław.

Wykład „W poszu­ki­wa­niu prze­ko­nu­ją­cej argu­men­ta­cji. Logika a mode­le argu­men­ta­cji: SExI, RISA, REDUCE”, XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie, 10 mar­ca 2023, Warszawa.

Warsztaty „Jak przy­go­to­wać abs­trakt na kon­fe­ren­cję nauko­wą”, Koło Baśni i Koło Prostego Języka, 6 mar­ca 2023, Warszawa, wraz drem Jarosławem Łachnikiem.

Warsztaty „Co się dzie­je w tek­ście filo­zo­ficz­nym”, w ramach Warsztatów Filozoficzno‐Metodologicznych Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko‐Warszawskiej, Uniwersytet Warszawski, 8–10 lute­go 2023.

Referat „Zrozumieć, stwo­rzyć, oswo­ić. Różne wymia­ry sztucz­nej inte­li­gen­cji w edu­ka­cji”, w ramach kon­fe­ren­cji „Lekcja Enter na zDolny Śląsk”, 5 stycz­nia 2023, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, wraz z mgrem Wojciechem Stęchłym.

Gość spe­cjal­ny 4. Letniej Szkoły „Filozofuj!” (pod hasłem: „Rozjaśnianie myśli. Krytyczne myśle­nie”), 23–30 lip­ca 2022, Kacwin.

Warsztaty „Analiza danych w Excelu” dla uczest­ni­ków zajęć Jasno, szcze­rze, popraw­nie – uprasz­cza­nie komu­ni­ka­cji ban­ko­wej w prak­ty­ce pro­wa­dzo­nych przez dr Magdalenę Wanot‐Miśturę na Wydziale Polonistyki UW, 8 czerw­ca 2022, Warszawa, wraz z mgrem Leopoldem Będkowskim.

Referat „Prosta pol­sz­czy­zna – 3 wymia­ry głę­bi” dla Koła Prostej Polszczyzny, 24 mar­ca 2022, Warszawa.

Warsztaty „Implikatury kon­wer­sa­cyj­ne” dla Koła Logiki i Argumentacji Prawniczej, 1 grud­nia 2021, Warszawa.

Warsztaty „Analiza tek­stu na przy­kła­dzie Twardowskiego O jasnym i nie­ja­snym sty­lu filo­zo­ficz­nym” w ramach Warsztatów Filozoficznych Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko‐Warszawskiej, 12 lute­go 2021, Warszawa.

Referat „Mów do mnie po pro­stu! Czyli jak?”, w ramach XXIV Festiwalu Nauki, 23 wrze­śnia 2020, Warszawa, wraz z dr Magdaleną Wanot‐Miśturą.

Wykład „Filozofia Przedwiośnia. Powieść Żeromskiego jako dzie­ło otwar­te”, w ramach pro­jek­tu Kultura w sie­ci, 21 wrze­śnia 2020, Warszawa.

Warsztaty z logi­ki przy­go­to­wu­ją­ce do XXXII Olimpiady Filozoficznej, dla człon­ków 2 SLO i Międzyszkolnego Koła Filozoficznego, 1 lute­go 2020, Warszawa, wraz z mgrem Marcinem Krupowiczem.

Warsztaty „Filozofia w cza­sach popkul­tu­ry”, w ramach IV edy­cji kon­fe­ren­cji „Jak uczyć filo­zo­fii i ety­ki w szko­le?” pod hasłem: „Edukacja filo­zo­ficz­na – pomię­dzy poszu­ki­wa­niem sen­su życia a nauką kry­tycz­ne­go myśle­nia”, 7 mar­ca 2020, Gdańsk.

Referat „Podobieństwo tek­stów – jak mie­rzyć je z wyko­rzy­sta­niem kom­pu­te­ra? Na przy­kła­dzie kwa­li­fi­ka­cji z Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji” dla Międzywydziałowego Koła Językoznawstwa Synchronicznego, 13 grud­nia 2019, Warszawa.

Warsztaty „Współczesne dzie­dzic­two oświe­ce­nia”, w ramach XXI Dni Literatury – „Sapere aude!”, 6 grud­nia 2018, Warszawa, XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej.

Warsztaty „Sztuka dys­ku­to­wa­nia”, w ramach XXII Festiwalu Nauki, 25 wrze­śnia 2018, Warszawa, wraz z prof. Anną Brożek, drem Stepanem Ivanykiem, mgr Alicją Chybińską i mgrem Dominikiem Traczykowskim.

Wyjazdowe warsz­ta­ty dla uczniów XIV LO im. Stanisława Staszica, w ramach pro­jek­tu „Filozofia na co dzień” finan­so­wa­ne­go przez NCBiR, kier. pro­jek­tu: Marcin Trepczyński, 6–7 kwiet­nia 2018, Perzanowo, wraz z drem Marcinem Trepczyńskim.

Warsztaty „Jak uni­kać błę­dów logicz­nych? (Z meto­do­lo­gii Szkoły Lwowsko Warszawskiej)”, w ramach XXX‐tych Odczytów Poświęconych Pamięci Twórcy Szkoły Lwowsko‐Warszawskiej Kazimierza Twardowskiego,  12 lute­go 2018, Lwów, wraz z drem Stepanem Ivanykiem, mgr Alicją Chybińską i mgrem Dominikiem Traczykowskim. Opiekun mery­to­rycz­ny: prof. dr hab. Anna Brożek.

Warsztaty „Jak uni­kać błę­dów logicz­nych”, w ramach XXI Festiwalu Nauki, 25 wrze­śnia 2017, Warszawa, wraz z prof. Anną Brożek, drem Stepanem Ivanykiem, mgr Alicją Chybińską i mgrem Dominikiem Traczykowskim.

Zajęcia z logi­ki w XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, w ramach pro­jek­tu „Filozofia na co dzień” finan­so­wa­ne­go przez NCBiR, luty – czer­wiec 2017.

Warsztaty pt. „Czego może­my nauczyć się od Sherlocka Holmesa i dr. House’a?”, 23 wrze­śnia 2016, Gimnazjum w Purdzie koło Olsztyna, w ramach pro­jek­tu „Latająca Szkoła Filozofuj!”.

Gość spe­cjal­ny 1. Letniej Szkoły „Filozofuj!” (pod hasłem: „Krytyczne i logicz­ne myśle­nie”), 14–22 sierp­nia 2016, Murzasichle.

Zajęcia z logi­ki w ramach Szkoły Otwartej przy Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Reytana w Warszawie (cykl „Lekcje myśle­nia”) w wymia­rze jed­nej godzi­ny tygo­dnio­wo, paź­dzier­nik 2014 – czer­wiec 2016.

Warsztaty pt. „Sztuka deduk­cji: Sherlock Holmes i Dr House” dla kan­dy­da­tów na stu­dia w Instytucie Filozofii UW, 6 kwiet­nia 2013.

Warsztaty pt. „Sherlock Holmes – logi­ka zga­dy­wa­nia”, Gimnazjum Społeczne MTE w Milanówku, 15 lute­go 2013.

Warsztaty pt. „Jak on to robi? – o logi­ce dra House’a”, w LO im. M. Skłodowskiej‐Curie w Rawie Mazowieckiej, 20 mar­ca 2012.

Warsztaty pt. „Racjonalizm”, w ramach pro­jek­tu Akademiasz, 22 paź­dzier­ni­ka 2011, Warszawa, wraz z mgr Agatą Łukomską.

Warsztat filo­zo­ficz­ny dla uczniów Gimnazjum im. Tadeusza Reytana w Warszawie (inter­pre­ta­cja tek­stów Platona i Kołakowskiego), 19 mar­ca 2011, wraz z mgrem Jarosławem Szulskim.

Prowadzenie kół­ka logiczno‐filozoficznego w Liceum im. Tadeusza Reytana w Warszawie, paź­dzier­nik 2010 – czer­wiec 2011 w wymia­rze jed­nej godzi­ny tygo­dnio­wo.

Współorganizacja Labiryntu Filozoficznego w XIV LO im. Stanisława Staszica, w ramach XIV Festiwalu Nauki, 25 wrze­śnia 2010, Warszawa.

Warsztaty pt. „Determinizm i wol­na wola”, w ramach pro­jek­tu Akademiasz, 9 paź­dzier­ni­ka 2010, wraz z mgr Agatą Łukomską.

Warsztaty pt. „Jakie tak i dla­cze­go nie?”, w ramach pro­jek­tu Akademia SZ, 24 paź­dzier­ni­ka 2009, wraz z mgr Agatą Łukomską.

 

Juror w kon­kur­sie Bliżej Norwida 2015: XVIII Ogólnopolski Konkurs Śpiewania Poezji Cypriana Norwida, w XXIV LO im. Cypriana Norwida w Warszawie.

Juror w kon­kur­sach poetyc­kich z cyklu Cyprian Norwid Poeta Naszej Ziemi, w latach: 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, orga­ni­zo­wa­nych przez GCK Dąbrówka.

Juror w Dyktandzie nad Dolinką, Służewski Dom Kultury, Warszawa, 3 mar­ca 2018, 2 mar­ca 2019, 8 maja 2021, 21 maja 2022, 18 mar­ca 2023, 6 kwiet­nia 2024 (w ramach Fundacji Języka Polskiego).