Dydaktyka

Zajęcia prowadzone w bieżącym roku akademickim

 • 20242023

  Technologie informacyjne

  Zajęcia na Wydziale Polonistyki UW dla stu­den­tów dzien­nych.

 • 20242023

  Językowe aspekty przekładu

  Ćwiczenia na Wydziale Polonistyki UW dla stu­den­tów dzien­nych.

 • 20242023

  Wprowadzenie do przetwarzania języka naturalnego

  Ćwiczenia na Wydziale Polonistyki UW dla stu­den­tów dzien­nych.

 • 20242023

  Logika I

  Wykład i ćwi­cze­nia w Instytucie Filozofii UW dla słu­cha­czy stu­diów zaocz­nych.

 • 20242023

  Prosty język w Polsce i na świecie

  Zajęcia w ramach stu­diów pody­plo­mo­wych Prosty język i efek­tyw­na komu­ni­ka­cja w spo­łe­czeń­stwie na Uniwersytecie Warszawskim.

 • 20242023

  Język w treści ofert pracy. Technologie językowe

  Zajęcia w ramach stu­diów pody­plo­mo­wych Nowoczesne doradz­two edu­ka­cyj­ne i zawo­do­we opar­te na danych w Szkole Głównej Handlowej, wraz z mgr. Leopoldem Będkowskim.

Archiwum zajęć

 • 20232022

  Język argumentacji

  Seminarium magi­ster­skie na Wydziale Polonistyki UW dla stu­den­tów dzien­nych.

 • 20232022

  Technologie informacyjne

  Zajęcia na Wydziale Polonistyki UW dla stu­den­tów dzien­nych.

 • 20232022

  Językowe aspekty przekładu

  Ćwiczenia na Wydziale Polonistyki UW dla stu­den­tów dzien­nych.

 • 20232022

  Logika I

  Wykład i ćwi­cze­nia w Instytucie Filozofii UW dla słu­cha­czy stu­diów zaocz­nych.

 • 20232022

  MS Word w pracy naukowca – poziom średnio zaawansowany

  Zajęcia dla pra­cow­ni­ków nauko­wych UW.

 • 20232022

  Od korpusu do modelu. Metody zbierania, przetwarzania i anotacji tekstów

  Zajęcia meto­do­lo­gicz­ne dla słu­cha­czy Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW.

 • 20222021

  Język argumentacji

  Seminarium magi­ster­skie na Wydziale Polonistyki UW dla stu­den­tów dzien­nych.

 • 20222021

  Wprowadzenie do krytycznego myślenia

  Kurs inter­ne­to­wy — przed­miot ogól­no­uni­wer­sy­tec­ki na UW.

 • 20222021

  Technologie informacyjne

  Zajęcia na Wydziale Polonistyki UW dla stu­den­tów dzien­nych, wraz z mgr Aleksandrą Żurek‐Husz, mgr Karoliną Rosą, mgr. Kamilem Kopacewiczem.

 • 20222021

  Wstęp do językoznawstwa synchronicznego

  Ćwiczenia na Wydziale Polonistyki UW dla stu­den­tów dzien­nych.

 • 20222021

  Słowo poety

  Konwersatorium na Wydziale Polonistyki UW dla stu­den­tów dzien­nych.

 • 20222021

  Logika I

  Wykład i ćwi­cze­nia w Instytucie Filozofii UW dla słu­cha­czy stu­diów zaocz­nych.

 • 20222021

  Polish through electronic resources. Language corpora, e‐libraries & other linguistic resources

  Kurs dla uczest­ni­ków pro­gra­mu „Pomiędzy sło­wa­mi” – szko­ła histo­rii lite­ra­tu­ry i wie­dzy o języ­ku pol­skim dla stu­den­tów zagra­nicz­nych, reali­zo­wa­ne­go w ramach pro­gra­mu SPINAKER Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, wraz z prof. UW dr hab. Magdaleną Derwojedową.

 • 20222021

  The Lvov‐Warsaw School and the Polish tradition of critical thinking

  Kurs dla uczest­ni­ków pro­gra­mu „Pomiędzy sło­wa­mi” – szko­ła histo­rii lite­ra­tu­ry i wie­dzy o języ­ku pol­skim dla stu­den­tów zagra­nicz­nych, reali­zo­wa­ne­go w ramach pro­gra­mu SPINAKER Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

 • 20212020

  Język argumentacji

  Seminarium licen­cjac­kie na Wydziale Polonistyki UW dla stu­den­tów dzien­nych.

 • 20212020

  Wprowadzenie do krytycznego myślenia

  Kurs inter­ne­to­wy — przed­miot ogól­no­uni­wer­sy­tec­ki na UW.

 • 20212020

  Technologie informacyjne

  Zajęcia na Wydziale Polonistyki UW dla stu­den­tów dzien­nych, bia­ło­ru­te­ni­sty­ki, bał­ty­sty­ki.

 • 20212020

  Logika I

  Wykład i ćwi­cze­nia w Instytucie Filozofii UW dla słu­cha­czy stu­diów zaocz­nych.

 • 20212020

  Kultura języka polskiego II

  Ćwiczenia na Wydziale Polonistyki UW dla stu­den­tów dzien­nych, część e‐learningowa.

 • 20212020

  Stylistyka

  Ćwiczenia na Wydziale Polonistyki UW dla stu­den­tów dzien­nych.

 • 20202019

  Kultura języka polskiego

  Ćwiczenia na Wydziale Polonistyki UW dla stu­den­tów dzien­nych.

 • 20202019

  Stylistyka

  Ćwiczenia na Wydziale Polonistyki UW dla stu­den­tów dzien­nych.

 • 20202019

  Technologie informacyjne

  Zajęcia na Wydziale Polonistyki UW dla stu­den­tów dzien­nych, zaocz­nych, bia­ło­ru­te­ni­sty­ki, bał­ty­sty­ki.

 • 20202019

  Logika I

  Wykład i ćwi­cze­nia w Instytucie Filozofii UW dla słu­cha­czy stu­diów zaocz­nych.

 • 20202019

  Kultura języka polskiego II

  Ćwiczenia na Wydziale Polonistyki UW dla stu­den­tów dzien­nych, część e‐learningowa.

 • 20192018

  Logika I

  Ćwiczenia w Instytucie Filozofii UW dla słu­cha­czy stu­diów dzien­nych.

 • 20192018

  Logika i metodologia

  Konwersatorium na Wydziale Artes Liberales dla słu­cha­czy stu­diów dzien­nych.

 • 20192018

  Logika I

  Wykład i ćwi­cze­nia w Instytucie Filozofii UW dla słu­cha­czy stu­diów zaocz­nych.

 • 20192018

  Kultura języka polskiego II

  Ćwiczenia na Wydziale Polonistyki UW dla stu­den­tów dzien­nych, część e‐learningowa.

 • 20182017

  Logika I

  Ćwiczenia w Instytucie Filozofii UW dla słu­cha­czy stu­diów dzien­nych.

 • 20182018

  Opracowanie tekstu naukowego

  Konwersatorium w Instytucie Filozofii UW dla słu­cha­czy stu­diów dzien­nych.

 • 20182017

  Logika I

  Wykład i ćwi­cze­nia w Instytucie Filozofii UW dla słu­cha­czy stu­diów zaocz­nych.

 • 20182018

  Technologie informacyjne

  Kurs inter­ne­to­wy na Wydziale Polonistyki UW dla stu­den­tów dzien­nych.

 • 20182017

  Technologie informacyjne

  Kurs inter­ne­to­wy na Wydziale Polonistyki UW dla stu­den­tów zaocz­nych.

 • 20182017

  Kultura języka polskiego II

  Ćwiczenia na Wydziale Polonistyki UW dla stu­den­tów dzien­nych, część e‐learningowa.

 • 20172017

  Metoda, analiza, logika

  Seminarium w Instytucie Filozofii UW pro­wa­dzo­ne przez inter­net dla stu­den­tów zaocz­nych.

 • 20172017

  Opracowanie tekstu naukowego

  Konwersatorium w Instytucie Filozofii UW dla słu­cha­czy stu­diów dzien­nych.

 • 20172016

  Logika I

  Wykład i ćwi­cze­nia w Instytucie Filozofii UW dla słu­cha­czy stu­diów zaocz­nych.

 • 20172016

  Kultura języka polskiego II

  Ćwiczenia na Wydziale Polonistyki UW dla stu­den­tów dzien­nych.

 • 20172016

  Semiotyka logiczna

  Ćwiczenia w Instytucie Filozofii UW dla słu­cha­czy stu­diów dzien­nych, gru­pa inter­ne­to­wa.

 • 20172016

  Wstęp do językoznawstwa synchronicznego

  Ćwiczenia na Wydziale Polonistyki UW dla stu­den­tów dzien­nych.

 • 20172016

  Technologie informacyjne

  Kurs inter­ne­to­wy na Wydziale Polonistyki UW dla stu­den­tów zaocz­nych.

 • 20172016

  Wstęp do językoznawstwa synchronicznego

  Ćwiczenia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW dla stu­den­tów dzien­nych ukra­ini­sty­ki.

 • 20162016

  Technologie informacyjne

  Kurs inter­ne­to­wy na Wydziale Polonistyki UW dla stu­den­tów dzien­nych.

 • 20162016

  Logika

  Wykład w Instytucie Romanistyki UW dla słu­cha­czy stu­diów dzien­nych.

 • 20162015

  Logika I

  Wykład i ćwi­cze­nia w Instytucie Filozofii UW dla słu­cha­czy stu­diów zaocz­nych.

 • 20162016

  Logika

  Wykład w Centrum Europeistyki UW dla słu­cha­czy stu­diów dzien­nych.

 • 20162016

  Zagadnienia poprawności językowej

  Ćwiczenia na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW dla stu­den­tów dzien­nych polo­ni­sty­ki.

 • 20162016

  Praktyczne wprowadzenie do krytycznego myślenia

  Kurs inter­ne­to­wy — przed­miot ogól­no­uni­wer­sy­tec­ki na UW, pro­wa­dzo­ny wraz z mgr Natalią Łozińską.

 • 20162016

  Metoda, analiza, logika

  Seminarium w Instytucie Filozofii UW pro­wa­dzo­ne przez inter­net dla stu­den­tów zaocz­nych.

 • 20152014

  Logika I

  Wykład i ćwi­cze­nia w Instytucie Filozofii UW dla słu­cha­czy stu­diów zaocz­nych.

 • 20152015

  Logika

  Wykład w Centrum Europeistyki UW dla słu­cha­czy stu­diów dzien­nych.

 • 20152015

  Praktyczne wprowadzenie do krytycznego myślenia

  Kurs inter­ne­to­wy — przed­miot ogól­no­uni­wer­sy­tec­ki na UW, pro­wa­dzo­ny wraz z mgr Natalią Łozińską.

 • 20152015

  Kultura żywego słowa. Wymowa piękna i poprawna w praktyce komunikacyjnej

  Kurs inter­ne­to­wy — przed­miot ogól­no­uni­wer­sy­tec­ki na UW, głów­ny pro­wa­dzą­cy: prof. UW dr hab. Dorota Zdunkiewicz‐Jedynak.

 • 20142013

  Logika I

  Wykład i ćwi­cze­nia w Instytucie Filozofii UW dla słu­cha­czy stu­diów zaocz­nych.

 • 20142013

  Kultura języka polskiego

  Ćwiczenia na Wydziale Polonistyki UW dla stu­den­tów dzien­nych.

 • 20142014

  Praktyczne wprowadzenie do krytycznego myślenia

  Kurs inter­ne­to­wy — przed­miot ogól­no­uni­wer­sy­tec­ki na UW, pro­wa­dzo­ny wraz z mgr Natalią Łozińską.

 • 20142014

  Kultura żywego słowa. Wymowa piękna i poprawna w praktyce komunikacyjnej

  Kurs inter­ne­to­wy — przed­miot ogól­no­uni­wer­sy­tec­ki na UW, głów­ny pro­wa­dzą­cy: prof. UW dr hab. Dorota Zdunkiewicz‐Jedynak.

 • 20142013

  Kultura języka polskiego

  Ćwiczenia na Wydziale Polonistyki UW dla stu­den­tów zaocz­nych.

 • 20132013

  Kultura żywego słowa. Wymowa piękna i poprawna w praktyce komunikacyjnej

  Kurs inter­ne­to­wy — przed­miot ogól­no­uni­wer­sy­tec­ki na UW, głów­ny pro­wa­dzą­cy: prof. UW dr hab. Dorota Zdunkiewicz‐Jedynak.

 • 20122011

  Logika

  Ćwiczenia na Wydziale Pedagogicznym UW dla słu­cha­czy stu­diów zaocz­nych.

 • 20122011

  Logika

  Ćwiczenia na Wydziale Psychologii SWPS.

 • 20122012

  Logiczne podstawy nauk społecznych

  Ćwiczenia w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW dla stu­den­tów dzien­nych.

 • 20112010

  Logika

  Ćwiczenia na Wydziale Pedagogicznym UW dla słu­cha­czy stu­diów zaocz­nych.

 • 20112010

  Logika

  Ćwiczenia na Wydziale Psychologii SWPS.

 • 20112011

  Logiczne podstawy nauk społecznych

  Ćwiczenia w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW dla stu­den­tów dzien­nych.

 • 20102009

  Logika

  Ćwiczenia na Wydziale Pedagogicznym UW dla słu­cha­czy stu­diów zaocz­nych.

 • 20102010

  Logika

  Ćwiczenia na Wydziale Psychologii SWPS.