Udział w projektach naukowych

 • Reasoning in Biblical Exegesis: From Stephen Langton to Thomas Aquinas

  Kierownik pro­jek­tu: dr Marcin Trepczyński

  Rola: kon­sul­tant

 • Filozofia z metodologicznego punktu widzenia. Kondycja i perspektywy dyscyplin filozoficznych w świetle paradygmatu Szkoły Lwowsko‐Warszawskiej

  Kierownik pro­jek­tu: prof. dr hab. Anna Brożek

 • Elektroniczna bibliografia normatywna ElBiNo

  Kierownik pro­jek­tu: dr hab., prof. UW Dorota Zdunkiewicz‐Jedynak

 • Spójniki logiczne w językach naturalnych

  Kierownik pro­jek­tu: mgr Wojciech Rostworowski

 • Laboratorium językowe: korpus języka młodzieży XXI w.

  Kierownicy pro­jek­tu: prof. dr hab. Marek Łaziński, dr Izabela Winiarska‐Górska

 • Internetowy słownik języka Cypriana Norwida

  Kierownik pro­jek­tu: dr Tomasz Korpysz

 • Słowniki dawne i współczesne. Internetowy przewodnik edukacyjny

  Kierownicy pro­jek­tu: prof. dr hab. Mirosław Bańko, dr Magdalena Majdak, mgr Maciej Czeszewski

Udział w projektach dydaktycznych

 • Projekt „Pomiędzy słowami” / „Between words” (NAWA)

  Kierownik pro­jek­tu: dr hab. Marta Wojtkowska‐Maksymik

  Szkoła histo­rii lite­ra­tu­ry i wie­dzy o języ­ku pol­skim dla stu­den­tów zagra­nicz­nych, reali­zo­wa­ny w ramach pro­gra­mu SPINAKER Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

  https://pomiedzyslowami.polon.uw.edu.pl/pl/strona-glowna/

 • Filozofia na co dzień (NCBiR)

  Kierownik pro­jek­tu: dr Marcin Trepczyński

  Prowadzenie zajęć z logi­ki w XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie

 • Multimedialny kurs polskiej literatury XIX wieku dla studentów obcokrajowców (Fundusz Innowacji Dydaktycznych UW)

  Kierownik pro­jek­tu: dr Lena Magnone