Zdjęcia

Zapraszam do obej­rze­nia zdjęć z róż­nych wyda­rzeń nauko­wych, w któ­rych mia­łem oka­zję uczest­ni­czyć lub któ­re współorganizowałem.